Styl Mebel – meble na wymiar

Algemene voorwaarden Styl Mebel


Artikel 1 Definities
1. Styl Mebel is een eenmanszaak die zich ten doel stelt aanbieden van timmerdiesnten,
transport en montage van meubels, 3D-projecten en renovatie van keukens.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten
aangaat met Styl Mebel.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: Styl Mebel en/of Klant.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst’ verstaan: de tussen Styl Mebel
en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van
de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor
communicatie op afstand, waarbij Styl Mebel zich jegens Klant verbindt Diensten te
verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De
Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Styl Mebel en de aanvaarding daarvan
door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene
voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten’ verstaan: alle door Styl Mebel en/of
door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende
aanbieden van timmerdiesnten, transport en montage van meubels, 3D-projecten en
renovatie van keukens, en geleverde Producten alsmede alle andere door Styl Mebel ten
behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van
een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
Klant worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website’ verstaan: de Website van Styl Mebel,
te raadplegen via http://stylmebel.eu/.


Artikel 2 Identiteit van Styl Mebel
1. Styl Mebel is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59471352 en draagt btwidentificatienummer NL002527003B54. Styl Mebel is gevestigd aan Mart Stamhof 10 (3059
LV) te Rotterdam.
2. Styl Mebel is per e-mail te bereiken via info@stylmebel.eu, middels de Website
http://stylmebel.eu/, via het social media platform Facebook
https://facebook.com/stylmebelrotterdam/ en telefonisch op +31 (0) 6 29178638 of +31 (0)
10 300 7851


Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Styl Mebel en op alle
huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Styl Mebel overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.


Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met Styl Mebel via de Website, e-mail, Facebook of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Styl Mebel zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen. Vervolgens zal er een
datum en tijd worden afgesproken waarop Styl Mebel bij de Klant thuis langs zal komen voor
een meting. Tijdens deze meting wordt er in gezamenlijk overleg besproken welke
materialen nodig zijn, de indeling, de prijs (offerte) en overige afspraken die nodig zijn voor
het correct uitvoeren- en leveren van de Diensten.
4. Indien de Klant akkoord gaat met het voorstel van Styl Mebel, dan wordt er een orderbon
geprint die schriftelijk moet worden ondertekend door de Klant. De Overeenkomst komt pas
tot stand door ondertekening van de orderbon.
5. Indien sprake is van een keuken dan zal er eveneens een 3D tekening worden gemaakt van
het ontwerp. Dit is ook mogelijk bij kasten.
6. Als Styl Mebel een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud
en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Styl
Mebel kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte dan wel de orderbon van
Styl Mebel dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Styl Mebel deze
schriftelijk bevestigt.
8. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte dan wel orderbon vooraf is
gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Styl Mebel.


Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Styl Mebel zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Styl Mebel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Styl Mebel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij
de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en
gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen
voor rekening van Klant, en zullen door Styl Mebel worden doorbelast aan Klant.
4. De Overeenkomst kan alleen door Styl Mebel worden uitgevoerd indien Klant volledige en
correcte (contact)gegevens verstrekt aan Styl Mebel bij het sluiten van de Overeenkomst. De
Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Styl Mebel aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Styl Mebel worden
verstrekt.
5. De Klant draagt er zorg voor dat Styl Mebel zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten.
Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Klant Styl Mebel hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Styl Mebel
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
Overeenkomst.


Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Styl Mebel en
Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Styl Mebel op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Styl Mebel en Klant zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of
gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt
schriftelijk.


Artikel 7 Meerwerk
1. Kosten die ontstaan doordat de Klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van
het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de Klant. Meerwerk en/of
minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
2. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de
Overeenkomst zijn begrepen en die door de Klant worden verlangd.
3. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de Overeenkomst dat met instemming van
beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en
insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de Klant laat de Styl Mebel
restanten bij de Klant achter.


Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Styl Mebel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Styl Mebel goede grond heeft te vrezen dat
de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Styl Mebel de Klant door middel van
een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn
voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn
uitblijft.
2. Voorts is Styl Mebel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden
als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Klant in verzuim is, dan is Styl Mebel
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van
een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 9 Annulering
1. Annulering na ondertekening van de orderbon is mogelijk. Het is mogelijk voor de Klant om
de order uiterlijk 2 (zegge: twee) weken na voldoening van de betaling te annuleren.
2. Indien de Klant de Overeenkomst later dan 2 (zegge: twee) weken na voldoening van de
betaling wenst te annuleren dan is Klant 80% van het volledige factuurbedrag verschuldigd
(waarvan 50% aanbetaling en 30% overige annuleringskosten voor gederfde winst en
arbeid). Dit bedrag is gebaseerd op de door Styl Mebel gederfde inkomsten en reeds
gemaakte kosten. Het verschuldigde bedrag is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en
variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals
afleverkosten en overige kosten die gemaakt zijn ter uitvoering van de overeenkomst. Het
verschuldigde bedrag bij annulering bedraagt 80% van het volledige factuurbedrag, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Styl Mebel kan bewijzen dat
de schade groter is of de Klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
4. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt
Styl Mebel dit schriftelijk.


Artikel 10 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Styl Mebel heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Styl Mebel is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De aanbetaling is 50% van het
volledige factuurbedrag.
4. Betaling geschiedt via factuur. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot
vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
5. Het navolgende betalingsschema wordt door Styl Mebel gehanteerd:
a. Na ondertekening van de orderbon is de Klant 50% van het volledige factuurbedrag
verschuldigd (de aanbetaling);
b. Ingevolge montage en (op)levering van de werkzaamheden is de Klant de resterende
50% verschuldigd.
6. Indien de Klant de order betaalt via een bouwdepot of middels een lening via Santender
bank, dan gelden de voorwaarden van de bijbehorende banken en Santander.
7. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.
8. Bezorg en montagekosten worden gebaseerd op afstand en is dus afhankelijk van de
afstand.
9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Styl Mebel mede te delen.
10. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien Styl Mebel besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en
de in artikel 10.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende
Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 11 Prijswijzigingen, zekerheidsstelling en voorrijkosten
1. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke klanten worden doorberekend.
2. Voor prijsverhogingen bij de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, optredend na het sluiten van de Overeenkomst maar voor levering, geldt:
a. Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen
altijd worden doorberekend.
b. Andere prijsverhogingen binnen 3 (zegge: drie) maanden na het sluiten van de
Overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
c. Andere prijsverhogingen na 3 (zegge: drie) maanden na het sluiten van de
Overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als
dit is afgesproken. Styl Mebel vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan
worden doorgevoerd en of de Klant die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.
3. Prijsverlagingen na het sluiten van de Overeenkomst door bijv. opruimingen,
opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de Klant geen recht
op prijsvermindering.
4. Bij een Overeenkomst met een zakelijke klanten mag Styl Mebel voldoende zekerheid
vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de Overeenkomst uitvoert
of daarmee verder gaat.
5. Styl Mebel mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de Overeenkomst is
afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de Overeenkomst, mag Styl Mebel altijd
voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.


Artikel 12 (Op)levering
1. De levertermijn is afhankelijk van het type van de bestelling. Dit ligt tussen minimaal 6
(zegge: zes) en maximaal 15 (zegge: vijftien) weken.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de Klant een extra termijn gegund
om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal drie maanden maar nooit langer dan de
oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet worden
doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de Klant de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of
schadevergoeding vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de Klant bij een
Overeenkomst met een zakelijke klant niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
5. Bij een Overeenkomst met een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf moet Styl Mebel die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en
die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan
worden toegerekend. De Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
moet de schade zo veel mogelijk beperken.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de Klant die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf besteld wordt door Styl Mebel (bestelling op afroep), dan gaat de
afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet
gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij anders
afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Styl Mebel de Klant
schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na
deze termijn wordt de Overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is Artikel 9 van deze
Algemene voorwaarden van toepassing.
7. Zodra de nodige materialen in het bezit zijn van Styl Mebel en Styl Mebel, naar haar
professionele mening opinie voldoet aan de specificaties en/of geschikt is voor gebruik, dan
zal Styl Mebel in gezamenlijk overleg met de Klant een afspraak inplannen voor het leveren
en monteren van de order.
8. (Op)levering van de Producten en Diensten geschiedt binnen 1 (zegge: één), maar uiterlijk
binnen 3 (zegge: drie) dagen. Zodra de order volledig is geleverd en gemonteerd is op de
desbetreffende locatie ontvangt de Klant een aflever bon waar de Klant per categorie kan
aanvinken of het wel of niet naar wens is en dus akkoord dient te geven met betrekking tot
het (op)geleverde.
9. Indien Klant niet akkoord gaat wegens onder andere, maar niet beperkt tot onjuist
(op)geleverde Producten, direct zichtbare gebreken, foutieve montages, verkeerde kleuren
dan heeft Styl Mebel 90 (zegge: negentig) dagen om dit te herstellen.


Artikel 13 Rechten en plichten van Styl Mebel
1. Styl Mebel levert de Producten en Diensten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de
Overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken
uitgevoerd.
2. Styl Mebel houdt zich bij de (op)levering van Producten en Diensten en uitvoering van
werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. Styl Mebel wijst de Klant tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst erop dat de Klant zorgt
voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals
bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften.
4. Als Styl Mebel daar niet (tijdig) op wijst, moet Styl Mebel de door de Klant die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf geleden directe schade en kosten vergoeden en
draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.
5. Styl Mebel wijst de Klant ook op:
a. Onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op
een ondeugdelijke ondergrond;
b. Het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de Klant die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ter beschikking gestelde
materialen of hulpmiddelen;
6. Hetgeen neergelegd in lid 5 van dit Artikel geldt alleen als Styl Mebel deze kent of
redelijkerwijs hoort te kennen. Doet Styl Mebel dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de
schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.
7. Styl Mebel, als hij is geïnformeerd door de Klant (zie Artikel 14 lid 6), geeft over de noodzaak
van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan
de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.
8. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere
hulpmiddelen komt.
9. Styl Mebel zet na de start het werk regelmatig voort.
10. Styl Mebel draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige
personen.
11. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de Klant die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
12. Als de Klant wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in
appartementen), dan vraagt Styl Mebel aan de Klant een verklaring met daarin
de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de Klant dat niet of is die niet
beschikbaar, dan waarschuwt Styl Mebel de Klant voor een mogelijk minder geluidsisolering
na oplevering. Styl Mebel zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de (op)geleverde het
beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van
de leverancier van de tussenvloer.


Artikel 14 Rechten en plichten van de Klant
1. De Klant zorgt dat Styl Mebel de Producten en Diensten kan (op)leveren en het werk kan
verrichten.
2. De Klant zorgt dat Styl Mebel tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen
(vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen)
heeft.
3. De Klant zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
a. De ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten;
b. Oude (keuken)meubelen gedemonteerd zijn
c. Vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten;
d. Er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
e. Installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van
Styl Mebel;
f. Er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de Klant daar niet voor zorgt, moet hij de door Styl Mebel geleden aantoonbare
directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen
schade.
4. De Klant draagt het risico voor schade door:
a. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
c. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
d. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn
gesteld.
5. Styl Mebel wijst de Klant wel op de zaken genoemd in Artikel 13 lid 5 van deze Algemene
voorwaarden.
6. De Klant informeert Styl Mebel over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van
een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van
het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de Klant deze informatie niet heeft
gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
7. De Klant zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig
en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er
toch vertraging ontstaat, dan meldt de Klant dat tijdig aan Styl Mebel.
8. De Klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen
veroorzaken aan het werk van Styl Mebel.
9. De Klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en
dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
10. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit Artikel
genoemd, moet de Klant de schade die Styl Mebel daardoor lijdt vergoeden, als deze
omstandigheden de Klant kunnen worden toegerekend.
11. De Klant zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Styl Mebel die zich
ter plaatse van het werk bevinden.
12. De Klant die tegen het uitdrukkelijke advies van Styl Mebel toch wil dat Styl Mebel bepaalde
werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
13. De Klant kan Styl Mebel niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd
zijn met Arbo-voorschriften.


Artikel 15 Opslag
1. Als de Producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden
aangenomen, behalve als de Producten ondeugdelijk zijn, zal Styl Mebel binnen een
redelijke termijn een tweede levering doen. Styl Mebel mag na weigering of na tweede
levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening
brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Styl Mebel:
1. Nakoming van de Overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten rekenen of;
2. De Overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in Artikel 9 van
deze Algemene voorwaarden. Naast annuleringskosten mag Styl Mebel ook de
opslagkosten rekenen.
3. Als de Producten door de Klant zijn betaald, zal Styl Mebel de Producten maximaal 3
maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten.
Hierbij houdt Styl Mebel rekening met de verkoopwaarde van de Producten en de duur van
de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de Klant na verloop
van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de Overeenkomst als geannuleerd beschouwd
en mag Styl Mebel, naast de in Artikel 9 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid
gemaakte opslagkosten rekenen. Styl Mebel moet de Klant schriftelijk melden dat hij dit van
plan is.
4. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Styl Mebel in geval van een
Consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.


Artikel 16 Vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Het vervoer van de Producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als
er iets anders is afgesproken. Styl Mebel draagt het risico van beschadiging en verlies bij
vervoer. Als de Producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt Styl
Mebel voor een goede verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de Klant dit op het
afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele
beschadigingen te constateren, dan noteert de Klant dat op het afleverbewijs. Het is
raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) werkdagen aan Styl
Mebel te melden.
3. Als de Klant zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel
mogelijk controleren of de Producten onbeschadigd en compleet zijn.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle goederen geleverd door Styl Mebel blijven in het eigendom van Styl Mebel, voor zolang
deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Styl Mebel door zaakvorming of anderszins
tenietgaat, behoudt Styl Mebel zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te
vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Styl Mebel verschuldigd
is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Styl
Mebel te vestigen.


Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is
die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. Styl Mebel is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die Styl Mebel niet kende of zou
moeten kennen, behalve als Styl Mebel aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen
partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
a. Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk
verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
b. Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/ of haarscheurtjes door de directe
inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
c. Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en
omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
d. Een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover
deze niet door Styl Mebel is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, als
deze niet door Styl Mebel is aangebracht. Styl Mebel meldt voor de start van het
werk het onvoldoende vlak zijn aan de Klant;
e. Het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Styl Mebel vooraf de
vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan
voldoende was.
3. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens
en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Styl Mebel is niet
aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien
Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
4. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Styl Mebel nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de
ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Styl Mebel enige vergoeding
verschuldigd jegens Klant.
5. Styl Mebel is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Styl Mebel, verleent de Klant de
bevoegdheid aan Styl Mebel om, als een door Styl Mebel ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te
aanvaarden.
6. Styl Mebel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
7. Styl Mebel is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
8. Styl Mebel is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 19.
9. De Klant vrijwaart Styl Mebel voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband
houden met de Diensten.
10. Indien Styl Mebel aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege
een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Styl Mebel met betrekking tot
haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van Styl Mebel is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Styl
Mebel niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Styl Mebel.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 19 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Styl Mebel, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Styl Mebel zelf of
een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van Styl Mebel, brand, overstromingen,
natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Styl Mebel overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die Styl Mebel heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst. In geval Styl Mebel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk de overeengekomen werkzaamheden is nagekomen dan wel werkzaamheden
heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan is Styl Mebel gerechtigd deze
werkzaamheden separaat te factureren.


Artikel 20 Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de Klant die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik
mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij
het sluiten van de Overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan,
dan heeft de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf recht op
reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. Styl Mebel geeft 2 (zegge: twee) jaar volledige garantie op het (op)geleverde, bovenop de
wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-
jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming
corresponderend gebruik door de Klant. Bij Consumentenkoop maakt Styl Mebel dat
aannemelijk. Styl Mebel draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en
voorrijkosten;
3. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft Styl Mebel het product niet te
vervangen.
4. Klant moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
5. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een Klant die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf nog rechten hebben op grond van de wet (als
omschreven in lid 1). Styl Mebel kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze
garantie.
6. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van Styl Mebel kan de
Klant zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.
7. Als de fabrikant van de Producten een verdergaande garantie geeft aan Styl Mebel, geldt
deze garantie ook voor de Klant.
8. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend
gebruik, van de Producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is
afgesproken.
9. De Klant moet zich als een goed Klant gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het
product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
10. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of
schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch
oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
11. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare
lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.
12. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of
van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of
waterschade.
13. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd
of worden onderhouden.
14. Indien Styl Mebel herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde
kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Styl Mebel.
15. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.


Artikel 21 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Styl Mebel kan hieraan niet worden gehouden
indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke
uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 22 Reclameren
1. Klant is gehouden het (op)geleverde op het moment van aflevering, althans binnen een zo
kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in
de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht
nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien)
werkdagen na oplevering schriftelijk aan Styl Mebel te worden gemeld, met overhandiging
van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden
gemeld bij Styl Mebel Overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor
de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een wettelijk
bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het product binnen 6 (zegge: zes) maanden na
ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het opgeleverde bij aflevering
niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.


Artikel 23 Intellectuele eigendom
1. Styl Mebel behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van
de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
Styl Mebel van gegevens. Klant zal Styl Mebel vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op
de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of
incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 24 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden via klachtformulier. De
klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de
klacht door Styl Mebel in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een
inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie
via het Europees ODR Platform, te vinden op de website
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Styl Mebel en haar Klant is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Styl Mebel en Klant die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het
arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Styl Mebel en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, te Rotterdam.
4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.